Print

26STE ALGEMENE JAARVERGADERING - KENNISGEWING

23-Oct-2017

KENNISGEWING VAN DIE 26STE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE SUID-KAAP JAGTERS- EN BEWARINGSVERENIGING

 OP SATERDAG 4 NOVEMBER 2017

 OM 10:00

Roete na Emmaüs

Vanaf Oudtshoorn:

Vanaf die sirkel in Yorkstraat, ry in die rigting van Knysna (Knysnaweg), draai regs in Memoriumstraat.

 Emmaüs is 100m aan op die linkerkant.

 

Vanaf Knysna:

Volg Knysnaweg in die rigting van George. Ry oor die spoorwegbrug, draai links by eerste stel robotte (Memoriumstraat). Emmaüs is 100m aan op die linkerkant.

 

GPS ko-ordinate:

S 33˚57.745’

E022˚28.145’

 

      TE EMMAÜS – GEORGE

AGENDA

  JAARVERGADERING

 1. Verwelkoming : President
 2. Opening  
 3. Presidentsboodskap
 4. Bevestiging van 2016 notule en sake voortspruitend uit notule
 5. Jaarverslag
 6. Finansiële verslag en goedkeuring
 7. Mosies (addendum tot punt 8.11 van die Grondwet)
 8. Verkiesing van President
 9. Verkiesing van Bestuur
 10. Trofeë
 11. Toekennings
 12. Bedankings en afsluiting

 

Addisionele agendapunte en mosies moet die voorsitter voor 1 November 2017 bereik.

Sien aangehegte vorms vir verkiesing van President en Bestuur.

 

FINANSIëLE STATE SAL VANAF 2 November 2017 by die kantoor ter insae  wees.

 

NB:  LEDEGELD VIR 2018: R550 (pensioenarisse R400, juniors R275)

Aktiwiteitskaarte vir toegewyde status moet die SJB kantoor bereik voor of op

 31 Oktober 2017

Per Faks:  086 606 5069 of E-Pos: info@suidkaapjagters.co.za

VERVERSINGS SAL BESKIKBAAR WEES NA AFLOOP VAN VERGADERING

 

NOTULE VAN DIE SUID-KAAP JAGTERS- EN BEWARINGSVERENIGING SE 25STE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOU OP 5 NOVEMBER 2016 TE EMMAŰS, GEORGE.

 1. OPENING, VERWELKOMING EN VOORWOORD

SJB President, Louis Welman heet almal teenwoordig baie welkom by die vergadering.

Ds Floors Meyer open die verrigtinge deur ‘n gedeelte te lees uit Lukas 2: 1-14

Goeie nuus vir ‘n stukkende wêreld.

Jesus is gebore in die tyd toe Augustus keiser was van die magtige Romeinse ryk. Hoekom begin Lukas  sy verhaal oor geboorte van Jesus met hierdie stukkie presiese geskiedenis?

Lukas wil daarmee eerste van alles vir ons iets sê oor God.  Dat ons God geskiedenis kom maak te midde van die alledaagse bekende wêreld wat lyk soos dit lyk.  Dis die goeie nuus!

Met wie is God besig om geskiedenis te maak?

Die hooffigure in  God se geskiedenis, diegene met wie Hy Hom bemoei, is nie noodwendig dieselfde mense wat die hooffigure in die wêreldgeskiedenis is nie.  Hier laat Hy sy koninkryk kom.  Hier bring Hy sy vrede.  Dit is goeie nuus vir die oorloggeteisderdes, vir die noodlydendes, vir die voortvlugtendes, vir die gebrokenes,  vir die sterwendes, vir sondaars.

Dis nie ‘n sprokie nie – Dis nie Krismisvader storie nie.  Dis die harde naakte feite.  Daarom is dit goeie nuus!

2. EERBETOON

Eerbewys word gelewer aan die volgende persone wat die afgelope jaar oorlede is:

nl . Werner Finger, Ruben Coetzer (seun van André Coetzer), Irenee Potgieter

3. ORDEREËLINGS

Ordereëlings word vasgestel.

4. PRESENSIELYS

Teenwoordig:            80

Verskonings:              36

5. GOEDKEURING VAN VORIGE NOTULE

Die notule van die vorige vergadering word goedgekeur

Voorsteller: Derik Cloete

Sekondant: Johan Nel

6. FINANSIËLE VERSLAG

Die finansiële verslag word deur Wynand Fourie voorgelê en goedgekeur

Voorsteller: Jan Nieuwoudt

Sekondant:  Jannie Hough

7. MOSIES

Die onderstaande mosies word goedgekeur:

ADDENDUM TOT DIE GRONDWET:

VOORSTEL 1:

Addendum tot punt 5.3 (Algemene Jaarvergadering)

5.3 Die Bestuur moet skriftelike kennisgewing van ‘n Algemene Vergadering aan lede deurstuur, 14 (veertien) dae voor die datum waarop die vergadering plaasvind, welke kennisgewing die besigheid of sake wat bespreek gaan word, uiteensit. Die vergadering sal nie ongeldig wees omdat ‘n kennisgewing aan ‘n lid gestuur, nie deur daardie lid ontvang is nie.  Die kennisgewing sal per e-pos  aan lede gestuur word.

VOORSTEL 2:

10.4 Elke lid doen hiermee afstand van en vrywaar SJB teen enige eise wat teen die Vereniging ingestel mag word deur die lid, die lid se eggenoot of ‘n afhanklike van die lid in verband met of voortspruitend uit enige besering wat die lid mag opdoen of die dood van die lid terwyl hy betrokke is by of deelneem aan enige aktiwiteite van die vereniging, hetsy sodanige besering of dood veroorsaak word deur nalatigheid, enige vorm van wangedrag of versuim – welke vrywaringsvorm voor aanvang van alle aktiwiteite onderteken moet. Hierdie reël is van toepassing ook op nie-lede. In geval van minderjariges, moet wettige ouer of voog namens die minderjarige teken en verantwoordelikheid vir sy/haar optrede aanvaar.

8. PRESIDENTSBOODSKAP

Jag is ‘n onlosmaakbare deel van die Afrikaner se kultuur.  Die droom en visie van drie jagters, 25 jaar gelede, op ‘n koue wintersnag in die jagveld gee gestalte aan die stigting van ‘n eie jagtersvereniging in die Suid-Kaap.  Wat ‘n droom en toekomsvisie – wat ‘n voorreg van versiendheid was dit nie.

Hier is ons nou reeds 25 jaar later ver gevorder met ‘n kultuurorganisasie van ons eie in die Suid-Kaap wat jag en die natuurbewaring van ons unieke kultuur-erfenis uitbou.

Dankie Toy Wiid, Jos Smit en Basie Coetzee.  Julle het toe reeds geweet die ware gees van jag is ‘n diepere geestelike gewaarwording.  Die vrede en stilte van die natuur reinig die jagter se gees.

Die Suid-Afrikaanse wildboerdery is by ‘n uiters belangrike kruispad waar slegs sosiaal aanvaarbare en verantwoordelike optrede die suksesvolle toekoms van ons wildlewe vir toekomstige geslagte sal bepaal.  Nou meer as ooit tevore, is dit tyd om sosiaal aanvaarbare praktyke in die wildbedryf toe te pas soos wat ook weer blyk uit die mees onlangse aanbevelings van die (IUCN) “The International Union for The Conservation of Nature.”

Hulle vra uitdruklik vir beter regulasie en bestuur van wildlewe en teel praktyke.

WRSA already adopted a code of conduct in November 2015 that prohibits its members from undesirable breeding practices such as cross- breeding, genetically manipulating species, artificial reproductive technologies, embryo transfers and cloning – except where these can assist in the preservation of threatened species and then only with the approval from the department of environmental affairs.

According to Wiaan van der Linde (WRSA President), they expect land under game ranching to grow to around 30 million hectares by 2025.  A headcount of game under private ownership of up to 30 million to create employment opportunities for around 350 000 members of rural communities.  They also want to produce about 250 000 ton game meat per year and thereby to contribute plus minus R75 billion to the viscus every year.

Compared to the East and West Africa, South-Africa is emerging as the recognized authority in conservation practices.

Die huidge tendens van lewende handel in wild is, soos reeds voorspel, onder druk en daar is ‘n groeiende komponent wat die volhoubaarheid van die lewendehandel-segment bevraagteken.  Daar is volgehoue negatiewe prysbewegings van die meeste hoewaarde spesies, asook kleur-en of morfologiese variante die afgelope 15 maande.

Dat die lewendehandel-segment onder druk is word onbetwisbaar bevestig deur die beskikbare statistieke.

Die huidige tendens word gedryf deur ‘n kombinasie van faktore:

1.    Politieke en ekonomiese omstandighede.

2.    Erge droogtes in groot dele van ons land.

3.    Verswakte beleggings-vertroue in die bedryf.

4.    Druk op aanbod.

Slegs in ‘n paar uitsonderlike gevalle het diere met uitstaande genetika steeds rekordpryse behaal.  Onder andere ‘n rekordprys van R300 000 vir ‘n Rooihartbeesbul met ‘n horinglengte van 27.5.

Alles dui daarop dat die pryse vir die meer algemene /kommersiele diere steeds afwaars beweeg.

Ons het weer die tyd van die jaar bereik waar ‘n nuwe bestuurspan gekies moet word en so bietjie gekyk word na die werkverrigtinge van die huidige span wat nou die einde van hul termyn bereik.

Die tyd het aangebreek waar ons ongelukkig afskeid neem van ‘n paar ou staatmakers wat diep spore getrap het in hul termyne as bestuur.  Gelukkig trek hulle nie weg nie en is hulle kundigheid steeds tot ons beskikking.  Ek wil hulle graag bedank vir hul besonderse bydraes deur die jare.  Dit word opreg waardeer. Vir die nuut verkose manne wil ek graag vra dat hulle net so positief sal deelneem en bydra volgens hulle eie unieke God gegewe gawes.

Good leaders know how and when to step aside from centre stage.  They make sure they have a successor in place who will continue building on what was already achieved.

It is not cloning themselves, but recognizing they cannot lead forever and that they must create the conditions for fresh leadership to emerge.

For the new leaders taking control, some people will always disagree with your leadership style.  Do not seek to silence, humiliate or vanquish them, rather try to understand their point of view and work at any positive points you may find.

Having said this, some food for thought:

Some leaders mistakenly believe that for them to be considered great, they can only do the right things all the time.

We should always give our best to try and do things right.  However, we cannot consider ourselves infallible.  The time will come for all of us to say, I am sorry, I made a mistake.

Rest assure, only people who do nothing to contribute to any cause tend to think and believe, they don’t make mistakes.

So, if we as elected office bearers do make a mistake, I am sure it was not intentionally, but in trying our best to provide the best for our members.

Namens myself en die bestuurspan van 2016 wens ons elkeen van u en u gesinne ‘n besonderse vreugdevolle Christusfees toe.

9. VOORSITTERSVERSLAG

Wanneer ‘n mens by ‘n mylpaal soos ‘n 25ste bestaansjaar kom, is die neiging mos maar om so ‘n bietjie terug te kyk na waar ons begin het en dit dan te vergelyk met waar ons vandag staan. 25 Jaar gelede het dinge in die jag- en vuurwapenbedryf effens anders gelyk as vandag. Wild het hier in ons gebied nie veel ekonomiese waarde gehad nie, hier was feitlik geen wildplase nie en om ‘n vuurwapen te bekom was so maklik soos om ‘n fiets te koop. Gedurende die jagseisoen was dit nie ‘n vreemde gesig om 10/15 bakkies langs die pad, veral in ons kus-duineveld, te sien staan nie. Dit was by baie boere die gewoonte om hul familie, vriende, die garageman, die predikant, die polisieman, die koperasiebestuurder en bankbestuurder en sommer almal wat deur die jaar vir hom ‘n guns gedoen het, te nooi vir ‘n jag. Dit het so gewerk: daar is in linie gestap..jagter – uitjaer – perderuiter – foksterrier en weer jagter en langs die kampdraad, ‘n trekker en sleepwa vir die wild. Daar was darem ‘n reël wat nie altyd toegepas is nie: daar word net vorentoe en agtertoe geskiet en met die woorde: `` julle kan maar skiet – hier’s baie``, is hulle die veld in. Gelukkig was dit ook die gewoonte om die jag te open met gebed, want genade het ‘n groot rol gespeel. Die veld is behoorlik uitgekam en die meeste gewere was haelgewere wat net soveel grysbokke, duikers, steenbokke en bosbokke gekwes het as wat doodgeskiet is. Teen die aand wanneer die jag verby was, is die wild in ‘n lang ry op die werf uitgepak en almal kon dan (natuurlik volgens rangorde) vir hom ‘n bok of twee uitsoek en die boudskote en verflenterdes het vir die gasheer agtergebly en met ‘n ``baie dankie dit was lekker`` het die jagters vertrek. Koeëlgewere is sommer op pad na die jag op padtekens ingestel en party ouens wou ook darem op die bord uitvind hoeveel haelkorrels in ‘n SSG is. Verkeersbeamptes het liewer verlof ingesit in die jagseisoen, want dit was gevaarlike werk.

Die prentjie wat ek geskilder het, was nie bevorderlik vir die beeld van die jagter nie, wildgetalle het afgeneem en dit is waarskynlik die hoofredes waarom jagtersverenigings landwyd gestig is, en by name die Suid-Kaap Jagters- en Bewaringsvereniging met die hoofdoel voor oë – opvoeding, opleiding en om die boodskap van bewaring in balans met volhoubare beutting aan jagters oor te dra. Later van jare het die rol van jagtersverenigings al hoe belangriker geword, veral met die koms van die omstrede nuwe vuurwapenwet en al meer druk vanaf die kant van diereregte aktiviste. Omdat die konsepwet onaanvaarbaar was, besoek ek, Petru Terblanche en Wouter de Vos gedurende 2001 Dr Boy Geldenhuys wat deur die minister aangestel is in die parlement om knelpunte in die wet onder sy aandag te bring. Baie van ons voorstelle is positief ervaar en gebruik, veral ten opsigte van toegewyde jagter status wat waarskynlik by hierdie vergadering sy ontstaan gehad het.

Verhoudinge met dept natuurbewaring, wat in die vroeër jare die jagter se grootste vyand was met die benaming ``fauna en flora`` wat as vloekwoorde gebruik is, het drasties verbeter. Vandag bestaan daar noue samewerking tussen SJB en Cape Nature met wedersydse respek vir mekaar. Die vereniging word dikwels genader om hulp met betrekking tot probleemareas, veral ten opsigte van probleemdiere. Ons het groot sukses behaal met die mallardprobleem by die Mosselbaai munisipale watersuiweringsdamme en word steeds gemonitor vir enkele gevalle wat mag voorkom. Die mallardpermit asook die permit vir probleemdierbeheer is vir ‘n verdere jaar hernu. Baie dankie aan Johan Potgieter en en die span wat hom bystaan. Skakeling met  plaaslike landbouverenigings en wildboere en die SAPD het die afgelope jaar op gereelde basis plaasgevind.

Die bewaringsbeen is deur die jare nie afgeskeep nie deurdat opvoedkundige gesinsnaweke gereël is. Dit is goed ondersteun veral deur lede wat nie so aktief betrokke is by skiet nie, bv. natuurfotograwe, voëlkykers, ens en mense wat sommer net ‘n passie vir die natuur het. Tydens hierdie byeenkomste het dikwels nuwe lede by ons aangesluit wat later in leiersposisies die vereniging gedien het. Uile, geologie, die sterrewag op Sutherland, Karoo-vetplante, inheemse bos en vele meer is deurgewerk met by elkeen ‘n kenner op elke gebied wat as gas saamgeneem is. Hierdie aktiwiteite moet in die toekoms gekoester word, want dit gee waarde vir ledegeld aan ons ``silent partner-lede`` waarsonder ons nie kan klaarkom nie.

Reeds in sy kinderskoene het SJB besef dat sy grootste prioriteit lê in opleiding. In 1993 is die eerste junior veldopleiding vir laerskoolleerders met groot sukses aangebied en is steeds baie gewild. Deur die jare het honderde kinders hierdie opleiding deurloop tot en met die laaste groep van 40 in 2016. Junior jagopleiding het in alle erns in 1994 begin. Al die kursusse is op wildplase aangebied, beginnende op Gideon Joubert se plaas in Blombos, Antoine Hayward se plaas in Steytlerville, Dawie Swart in Aberdeen, twee kursusse in Stampriet en Ghogas in Namibië en vir die afgelope klompie jaar word dit aangebied op ‘n pragplaas in die Noord-Kaapse Kalahari. Vroeeër vanjaar het 20 juniors die skietopleidingsgedeelte van die volgende kursus deurloop. Dit word volgende jaar afgerond in die Kalahari. Beide kursusse is deur CHASA aanvaar as nasionale norm met die jagopleidingskursus wat goedgekeur is vir toegewyde jagter status. Ek wil vandag my hartlike dank betoon aan al die manne en vroue wat gehelp het om SJB junior opleiding uit te bou tot die beste in SA, waarskynlik die beste ter wêreld. Hiervoor ontvang Alvin Hayes in 1997 die eerste erelidskap toekenning sedert die stigting van SJB.

Vanaf sy affiliasie by CHASA in 1992 het dieselfde beginsels gegeld by senior opleiding. Die CHASA senior jagbekwaamheidstoets is met groot entoesiasme begin met Gustav Brink en Wouter de Vos wat tydens implimentering van die kursus ‘n standaard van opleiding daargestel het wat vandag nog presies dieselfde aangebied word ten spyte daarvan dat daar makliker opsies beskikbaar is, veral tov toegang tot toegewyde jagter status. By SJB is daar net een opsie en dit is die volledige kursus, want ons ondersteun die CHASA leuse: standaarde in jag, want ‘n jagter wat die veld invaar sonder kennis en bekwaamheid is ‘n resep vir ‘n verleentheid vir die Vereniging en die jagbedryf in geheel.

Vanjaar is drie CHASA-kursusse aangebied aan 47 lede. Dit bring die getal lede wat oor toegewyde jagter status beskik op 773 te staan. 46 Lede loop egter gevaar om hul status te verloor indien hulle nie baie gou maak om hul ledegeld te betaal of aktiwiteitskaarte in te handig nie, wat ook al die geval mag wees. Ander kursusse wat aangebied is en vir die eerste keer, die Tyrokursus vir handwapens aangebied deur Zieg Liebner, ‘n herlaaikursus deur Martell  Jacobs, vleisverwerking deur Margot Swiss, ‘n skietkliniek vir juniors en ‘n baanoffisierskursus.

Om aan ons lede geleentheid te bied om hul skietvernuf te verbeter is die afgelope jaar weer skietdae aangebied in al ons streke waarvan die geborgde skietdae met aantreklike pryse die grootstes was.

Ons dank aan Wildman Hunting & Outdoor, Bay Guns, Black Bear en SSK vir hul ondersteuning. Ek doen weer eens ‘n beroep op ons lede om hierdie instansies te ondersteun.

Die bestuur het op gereelde basis vergader met vele dagbestuursvergaderings tussenin. Twee CHASA- vergaderings is bygewoon te St. Francisbaai en Pretoria. Mnr Johan Kapp is onlangs verkies tot voorsitter van CHASA met Prof. Pieter van Niekerk as president. Baie geluk aan hierdie twee here met hul ampte in ‘n tyd waar net die bestes goed genoeg is, en hiervoor kwalifisieer hulle 100%. Soos verlede jaar berig, is Mnr Stephan Palos aangestel as hoof uitvoerende beampte van CHASA. Om ‘n nasionale liggaam effektief te bestuur en gedurig die vinger op die pols te hou van verwikkelinge in die jagbedryf, vuurwapenwette, bedreigings vanaf diereregte aktiviste in belang van ons as jagters en vuurwapeneienaars het die aanstelling van ‘n betaalde amptenaar wat voltyds hiermee besig is, genoodsaak. Dit het egter uitgeloop op ‘n aansienlike finansiële las op CHASA met gepaardgaande verhoogde affiliasiekoste wat veroorsaak het dat ‘n verhoging in SJB ledegeld onafwendbaar was. Wees egter verseker daarvan dat dit nou, meer as ooit tevore van uiterste belang is dat ons deel moet wees van hierdie dinamiese nasionale liggaam. Wynand sal later meer daaroor sê.

Ek het so ‘n bietjie gaan delf in ons argiewe en op ‘n paar interessante feite uit ons eerste tien jaar afgekom: 1991 – ledegeld R50-00 met R75-00 intreegeld, 1992 – CHASA affiliasiegeld – R5-00 per lid, 1993 – nuwe vuurwapenwet word aangekondig, 1994 – CHASA skiettoets word voorgelê, 1995 - ledetal begin groei – 36 opbetaalde lede (vandag 1241) en R2000-00 in die bank, 1996 – die begin van ‘n gerekenariseerde databasis, 1997 – eerste skietdag in Heidelberg, 1998 – Wes-Kaap jaglisensie styg vanaf R20-00 na R100-00, die afkorting SJB ontstaan na verskeie pogings en die eerste kantoordame word aangestel @ R180-00 per maand, 1999 – 55% groei in ledetal agv die vuurwapenwet, 2000 -  sintuigsafari word aangebied by Pionierskool in Worcester deur Johan Lindeque, 2001 – wet op beheer van vuurwapens (wet 60 van 2000) word gepubliseer.

Ter aanvulling van ons ondersteuningsfonds het ons weer ‘n lootjieprojek van stapel gestuur met ‘n Sako 30-06 as eerste prys. Lede word versoek om die projek te ondersteun asook te help met die verkoop van lootjies. Dit is hier beskikbaar.

Ons wil vir mnr Struan Robertson baie dankie sê vir die vergunning dat ons die Wouter de Vos Skietbaan vir ‘n termyn van 20 jaar kan huur. Die proses is aan die gang en ek wil vir Mnr Hannes Geldenhuys (landmeter en SJB lid) bedank vir die opmeet van die terrein en al die admin rondom die kontrak. Dankie ook aan Christo Engelbrecht vir al sy moeite met die hele proses. Die aansoek word eersdaags by dept. landbou ingedien vir goedkeuring alvorens dit na die landmetergeneraal en aktekantoor kan gaan vir registrasie. Baie dankie ook aan Joseph Steyn, Chris Coetzer, Henry van der Westhuizen, Billy Robertson en Koos Potgieter vir hul gasvryheid en moeite tydens veldskietdae wat op hul plase aangebied word.

Ek wil namens die bestuur ons dank uitspreek teenoor ons aktiewe  lede vir die ondersteuning die afgelope jaar.  Baie dankie aan almal wat voertuie, toerusting, geld, tyd en grond beskikbaar gestel het om aktiwiteite  moontlik te maak en suksesvol te laat verloop. Weer eens ‘n uitnodiging aan al ons lede om betrokke te raak by die aktiwiteite van die vereniging. Die taak is groot en huidiglik is die hande min, veral by skietdae.  Baie dankie ook aan die bestuur.  Julle tyd, opoffering  en toewyding waarmee take verrig is word waardeer. Baie dankie ook aan Melinda, kantoorbestuurder vir die pragtige toewyding waarmee jy jou taak verrig.  Dit word raakgesien en waardeer.

10. VERKIESING VAN PRESIDENT

Louis Welman word verkies tot president.

11. VERKIESING VAN BESTUUR

Die volgende persone word tot die bestuur van 2017 verkies nl:

Wynand Fourie, Christo Engelbrecht, Flip Coetzee, Johan Potgieter, Wouter Marais, Fermi Meyer, George Butler, Deon Greyling, Jannie Swanepoel, Joseph Steyn, Mias Fourie, Frans Viviers en Johan Lingenfelder.

12. TROFEE EN TOEKENNINGS

TROFEEWENNERS 2017

SPESIE

HORINGLENGTE

LID

Blesbok

17 2/16

Danie Barnard

Blesbok

15 7/16

Hardus de Klerk

NAAM VAN TROFEE

WENNER

PETRU TERBLANCHE TROFEE:  BESTE JUNIOR

Manus Moolman

WIID/OBERHOLZER SKILD: BESTE TROFEE

Danie Barnard

ALPHAN OMEGA JOINERS TROFEE: MEESTE PUNTE

Danie Barnard

DELI SPICES TROFEE:  SENIOR SKUT

Jacques du Plooy

MEYER VAN RENSBURG TROFEE: BESTE JUNIOR:  SKIETDAE

Daniel Snyman

JOHAN NEL WISSEL TROFEE:  CHASA OPLEIDING: BESTE PRESTASIE

Attie Gerber

SAREL JACOBSZ TROFEE: BESTE BESTUURSLID

Wynand Fourie

BURGER WISSELTROFEE:  VOORTREFLIKE PRESTASIE

Jaco Brink

Presidentstoekenning is toegeken aan Daniël du Plessis.

Johan Lindeque en Gustav Brink het beide ere-lid toekennings ontvang.

Sertifikate word ook oorhandig aan stigterslede.

13. BEDANKINGS EN AFSLUITING

Die president bedank alle lede vir hulle teenwoordigheid en almal wat bydrae tot die sukses van die  vereniging.

MOSIE VIR ALGEMENE JAARVERGADERING 2017

Addendum tot punt 8.11 van die Grondwet “Dag-tot-dag bestuursbesluite kan geneem word deur ‘n dagbestuur wat kan bestaan uit die President, Voorsitter, Hoofbestuurders" en Sektretaris


Nominasie  --- SJB Bestuur ----- 2018

 

 

                        VERKIESING VAN PRESIDENT

           

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………

 

VERKIESING VAN BESTUURSLEDE

 

 1. …………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………….

 

L.W. Indien u iemand nomineer moet u vooraf met die persoon bevestig dat hy

         die nominasie aanvaar en dat hy by die vergadering teenwoordig sal wees.

 

Lidnommer………………………………  Handtekening………………………….

 

Nominasies moet die voorsitter bereik voor of op 2 November 2017.

Wynand Fourie :  Sel no : 083 306 2498                                     E-pos: fouriew.wynand@gmail.comComment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World