Print

Aan Lidverenigings - To Member Associations

30-Mar-2011
30 Maart 2011
INTERNE OMSENDBRIEF / INTERNAL CIRCULAR 10/2011

DRINGEND!!

AAN: LIDVERENIGINGS

INLIGTING BENODIG INSAKE AFKEURING VAN LISENSIES

Dit het onder ons aandag gekom dat baie lede briewe van die Sentrale Vuurwapen Register ontvang het waarin hulle meegedeel word dat hul aansoeke om lisensies geweier is en dat hulle binne 90 dae by die Appélraad moet appeleer.

Die Dagbestuur van CHASA het besluit dat lede van lidverenigings afskrifte van hierdie briewe, waarop die besonderhede van die lid en die redes vir die weiering so gou doenlik aan die kantoor per e-pos of faks deurgestuur moet word. (E-pos chasa@telkomsa.net of faks no. 0866 145 354). Die lid moet meld by watter lidvereniging hy/sy lid is.

Die doel van die opname is om statistiek te versamel en die redes vir die weiering te boekstaaf sodat verdere aksies beplan kan word. Let wel dat ons nie die appél namens u lede gaan behartig nie, maar dat ons inligting wil versamel om ons hand te sterk vir verdere optrede. Lede word versoek om die koeverte waarin die brief ontvang word te hou aangesien die datum van die brief en posdatum drasties verskil.

Baie dankie vir u gewaardeerde samewerking om die omsend aan u lede te versprei.
URGENT!!

TO: MEMBER ASSOCIATIONS

INFORMATION REQUIRED REGARDING REFUSAL OF LICENCES

It has come to our notice that many members have received letters from the CFR in which they are informed that their application for licences have been refused and that they must submit an appeal within 90 days to the Appeal Board.

The ExCo. of CHASA decided that members of member associations should forward these letters of refusal, containing their details and stating the reasons for refusal, to the office by e-mail or fax.
(E-mail chasa@telkomsa.net or fax no. 0866 145 354). The member must indicate of which member association he is a member.

The aim of the survey is to collate statistics and the reasons why licences have been refused to enable us to take further action. Please note that we will not be able to assist with Appeal Board submissions, but that we need the information to plan accordingly and to strengthen our case. Members are requested to keep the envelope in which the letter was received as the date of the letter and the date on the envelope differs drastically.

Thank you for your valued co-operation by circulating this circular to your members.

Jagtersgroete / Hunters Greetings


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World