Print

ALGEMENE JAARVERGADERING 3 NOV 2018

24-Oct-2018

KENNISGEWING VAN DIE 27STE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE SUID-KAAP JAGTERS- EN BEWARINGSVERENIGING

 OP SATERDAG 3 NOVEMBER 2018

 OM 10:00

Roete na Emmaüs

Vanaf Oudtshoorn:

Vanaf die sirkel in Yorkstraat, ry in die rigting van Knysna (Knysnaweg), draai regs in Memoriumstraat.

 Emmaüs is 100m aan op die linkerkant.

Vanaf Knysna:

Volg Knysnaweg in die rigting van George. Ry oor die spoorwegbrug, draai links by eerste stel robotte (Memoriumstraat). Emmaüs is 100m aan op die linkerkant.

GPS ko-ordinate:

S 33˚57.745’

E022˚28.145’

      TE EMMAÜS – GEORGE

AGENDA                                         

  JAARVERGADERING

 1. Verwelkoming : President
 2. Opening  
 3. Presidentsboodskap
 4. Bevestiging van 2017 notule en sake voortspruitend uit notule
 5. Jaarverslag
 6. Finansiële verslag en goedkeuring
 7. Verkiesing van President
 8. Verkiesing van Bestuur
 9. Trofeë
 10. Toekennings
 11. Bedankings en afsluiting

Addisionele agendapunte en mosies moet die voorsitter voor 31 Oktober 2018 bereik.

Sien aangehegte vorms vir verkiesing van President en Bestuur.

FINANSIëLE STATE SAL VANAF 1 November 2018 by die kantoor ter insae  wees.

NB:  LEDEGELD VIR 2019:

R590 - gewone lede

R430 -  pensioenarisse (65jr en ouer)

R295 -  juniors & vroue wie se man ook lid is

Aktiwiteitskaarte vir toegewyde status moet die SJB kantoor bereik voor of op

 31 Oktober 2018

Per Faks:  086 606 5069 of E-Pos: info@suidkaapjagters.co.za

VERVERSINGS SAL BESKIKBAAR WEES NA AFLOOP VAN VERGADERING


 

NOTULE VAN DIE SUID-KAAP JAGTERS- EN BEWARINGSVERENIGING SE 26STE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOU OP 4 NOVEMBER 2017 TE EMMAȔS, GEORGE.

1.         VERWELKOMING

SJB President, Louis Welman verwelkom almal by die algemene jaarvergadering van 2017. ‘n Spesiale woord van verwelkoming aan die borge van SJB aktiwiteite. Dit is juis hierdie bydraes wat die sukses van ons aktiwiteite by die vereniging help bou. Baie welkom ook aan huidige en vorige bestuurslede. Jul volgehoue ondersteuning is belangrik vir die sinvolle voortbestaan van SJB.

2.         OPENING

Ds Floors Meyer open die verrigtinge met skriflesing en gebed.

Eerbetoon:

Eerbewys word gelewer aan die volgende persone wat die afgelope jaar oorlede is:

Christoffel van Zyl; Hennie Rall; Jan Pieterse; Fritz Meissner; Willy Psotka & ds Floors se skoonpa.

Ordereëlings:

Ordereëlings word vasgestel.

Presensielys:

Teenwoordig: 89

Verskonings:   51

 1. PRESIDENTSBOODSKAP
 • Hoekom moet ons as lede by ‘n jagtersvereniging aansluit?
 • Wat is die doel en watter bestaansreg het jagtersverenigings en spesifiek SJB?
 • Is dit uitsluitlik die taak van SJB om lede te help met vuurwapenlisensie kwessies?

Bogenoemde is vrae wat mens gereeld in gesprekke hoor. Kom ons soek antwoorde op hierdie vrae in die missie van SJB.

SJB beywer hom as organisasie vir die bewaring en volhoubare benutting van ons natuurlike hulpbronne, die daarstel van ‘n kultuur van etiese jag en die uitbou van die sport en beeld van die Jagter.

Om die hoogste vlak van prestasie in enige aktiwiteit te bereik verg opoffering, toewyding en ure se voorbereiding en oefening. ‘n Onfikse, onvoorbereide jagter se kans om suksesvol, ‘n eenskoot-doodskoot eties en skoon uit te voer is uiters skraal.

Om na die beste van jou vermoë te presteer, verg voorbereiding en oefening. Met ander woorde word fiks en spandeer tyd op die skietbaan om effektief te kan wees.

Ons as lede van SJB is bevoorreg om 2 goeie skietbane tot ons beskikking te hê  juis om te oefen en om ons sport te geniet terwyl ons, ons kanse op sukses  verbeter.

Soos die lugfoto’s van die De Vos skietbaan toon, het ons heelwat verbeterings aangebring met feitlik geen kostes vir ons lede nie deur middel van goedgunstelike skenkings deur plaaslike instansies. Die behoefte om handwapen en jaggeweer skietaktiwiteite gelyktydig te kan laat plaasvind bestaan alreeds ‘n geruime tyd. Die Voorsitter sal ons verdere inligting gee met sy jaarverslag.

Ten einde die de Vos Baan ten volle te benut, word beplanning gedoen om in die toekoms ‘n baanopsigter voltyds op die baan te hê wat toesig kan hou oor omstandighede op die baan, teikens en verversings te verkoop, skietrame te verhuur, ens.

Ons is huidiglik in die proses om ‘n 25 jaar huurkontrak vir die perseel te registreer wat op die titelakte aangebring sal word om sodoende lang termyn beskikbaarheid te verseker.

Die beplanning is om sodra die registrasie afgehandel is, met verbeterings aan die lesingslokaal te begin.

~ Ten eerste word beplan om die huidige kombuis, waarvan die vloer reeds begin ingee, te verwyder en te hervestig onder by die ander twee Wendyhuisies om sodoende ook die fasiliteit daar te verbeter vir gebruik tydens skietdae. Gepaardgaande hiermee, ‘n skadunet-afdak vir persone om onder te sit terwyl daar om ‘n  beurt gewag word om te skiet.

~ Die vervanging van die kombuis met ‘n geboude vertrek wat by die lesingslokaal aansluit.

~ Die daarstel van ‘n onderdak stoep langs die lesingslokaal met stoele en tafels vir die gebruik van kursusgangers om etes te geniet tydens opleidingsessies.

~ Die oprigting van een addisionele toilet en twee storte wat gebruik word tydens opleiding.

~ Die oprigting van ‘n onderdak buitebraai waar die huidige buitebraai staan.

Die junior opleiding is in die verlede altyd op Neels se plaas aangebied. Die opleidingsfasiliteite sal ongelukkig in die toekoms nie meer beskikbaar wees by Neels nie.  Ons wil vir Neels en Elma hartlik bedank vir hulle gewilligheid en toewyding waarmee hulle die junior opleiding aangebied het. Die beplanning in die toekoms is om nou groot gedeeltes van die junior opleiding by die De Vos baan te laat plaasvind. (Vandaar die beplanning vir een ekstra toilet en die twee storte)

The future of SJB lies in service to and training of our member’s and especially our junior members who will lead in future and carry on with the traditions.  Therefore training should be on the highest possible level and definitely one of the most important assets we can provide to our members.

Die einddoel is bekwame, etiese jagters wat professioneel optree en sodoende die beeld van die jagter ophef en verwyder van ‘n groep drinkebroers wat van die huis af vlug. Sonder vergrype kan daar steeds heerlik bande gesmee word met mede jagters terwyl daar heerlik ontspan word om ‘n lekker kampvuurtjie.

Jag is die sport van konings. Kom ons doen dit eties en geniet elke oomblik daarvan. Indien moontlik, neem ‘n jongmens saam om te leer deel aan ons konings sport.

Ek wens elke gesin ‘n Geseënde Christusfees toe.

 1. GOEDKEURING VAN VORIGE NOTULE

Die notule van die vorige vergadering word goedgekeur.

Voorsteller: Jannie Hough

Sekondant: James van der Linde

 1. VOORSITTERSVERSLAG

Die jaar het vinnig verby gesnel, voel of ons gister hier in die lokaal gesit het en oor die viering van die 25ste bestaansjaar van SJB gepraat het. Wat nou voorlê is die volgende 25 jaar.

 As ons terugdink oor wat alles gebeur het gedurende die jaar was dit nie altyd maanskyn en rose nie. Die anti-vuurwapenbrigade laat nie ‘n oomblik verby gaan om klippe in die pad van die wettige vuurwapeneienaars te rol nie.  Daar was ‘n hofsaak aangaande die wapeneienaars wie se lisensies verval het en nie voor 90 dae aansoek vir hernuwing gedoen het nie. Die regter het in die guns van SA Jagters beslis en artikels 24 (voor 90 dae aansoek doen) en 28 (Lisensie verval) van die wet as ongrondwetlik verklaar.  Gnl. Jaco Bothma en sy trawante het nie op hulle laat wag nie en ge-appelleer teen die uitslag.  Ons wag nou in spanning op die uitslag van die appèl want dit kan verreikende gevolge inhou. Die hofsaak is op die hofrol geplaas vir Februarie 2018.  Daar word ‘n beroep op ons lede gedoen om indien hulle in besit is van ‘n vuurwapen wat se lisensie verval het, asb. dit in die kluis te bêre en dit nie daar uit te haal voordat daar deur die appèlhof uitspraak gelewer is nie. Ons as vuurwapeneienaars moet ook verantwoordelik optree en altyd binne die wet bly. Daar het nou onlangs ‘n insident gebeur waar een van ons lede skuldig bevind is aan onwettige jag. Die lid het toe uit vrye wil uit die vereniging bedank, maar die vereniging  het ook in so ‘n geval geen ander keuse as om so ‘n lid permanent uit die vereniging te skors nie. Aangeleenthede soos dié, maak bestuurslede se taak onaangenaam.

Ledetal:

23 Lede het hulle toegewyde status verloor deurdat hulle nie hulle kaarte ingedien het nie. ‘n Beroep word op lede gedoen om asb.hulle kaarte betyds in te dien, dit plaas onnodige druk op Melinda want sy moet nou e-posse, sms’e en ten laaste, ‘n geregistreede brief uitstuur waarin die lid verwittig word dat hy sy toegewyde status kwyt is. Daar het 177 nuwe lede gedurende die jaar aangesluit, 106 lede het bedank, afgesterwe of net verdwyn, dus het die ledetal met 71 gegroei.

Skietdae:

Gedurende die afgelope finansiële jaar was daar drie geborgde skietdae aangebied en wat goed ondersteun was.  SJB wil ook van die geleentheid gebruik maak om die borge te bedank vir hulle bydrae om die skietsport in ons omgewing lewendig te hou.  Die borge wat hulle hande diep in hulle sakke gesteek het is Wildman Hunting & Outdoor, Bay Guns en SSK.

Daar verskyn ook nou ‘n nuwe borg op ons kalender nl. Klein Karoo Agri,  hulle gaan die Ghong-uitdaging borg wat op die plaas van Henry v/d Westhuizen gaan plaasvind naby De Rust op die 18de November, ek wil graag vra dat ons lede en nie- lede die dag ondersteun.

Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om ons baanoffisiere te bedank vir hulle bydrae om skietdae suksesvol en veilig aan te bied. Die storie van baanoffisiere is al holrug gery, maar skietdae kan nie aangebied word sonder baanoffisiere nie, kom help ons, gee jou naam op om opgelei te word. Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak u te vra om ons op skietdae te ondersteun sodat die borge kan sien dat hulle ‘n goeie belegging gemaak het deur die dag te borg.  Kom skiet, kom geniet dit, dit gaan nie altyd net oor wen nie, maar om dit te geniet.  Diegene wat die afgelope jaar ons skietdae bygewoon het, het seker agtergekom dat die beste prys van die dag deur ‘n gelukkige trekking bepaal word, so die argument dat die skut met die beste toerusting altyd die pryse wen, dra nou nie meer gewig nie.

Laaste, maar nie die minste, wil ek vir die boere wat hulle plase beskikbaar stel om die skietdae aan te bied bedank. Dit is mense soos Henry v/d Westhuizen, Koos Potgieter, Joseph Steyn en Chris Coetzer, die mense stel nie net hulle plase beskikbaar nie, maar verskaf ook arbeid en trekkers om die onderskeie bane op te stel.

SJB is ook trots op hulle spanne wat in Bloemfontein gaan deelneem het aan die CHASA intervereniging skiet. Die senior- en juniorspan het as wenners uit die stryd getree.  Die dames het 3de geëindig.  Die formaat van die skiet wat in Bloemfontein jaarliks plaasvind gaan verander vanaf ‘n veldskiet na ‘n sportskiet. Die inligting is op die webblad en vir nog meer inligting kan Wouter Marais geskakel word.  Dit is ook met trots dat  ek kan aankondig dat die volgende lede Provinsiale klere ontvang het:

Seniors  A Span:         Jaco Brink, Jacques du Plooy, Christo Delport, Valie Enslin

Seniors B Span:          Renier van Greunen, Garth Fitzpatrick, Freek Zeelie, Hugo Moolman

Dames:                       Amanda Lerm, Marietha Moolman, Janine Nigrini, Junita van Zyl

Juniors:                       Emile Goedhals, Hans-Willem Moolman, Marnus Moolman, Leras van Zyl, Anlo Ferreira

Jaco Brink het Proteaklere verwerf en Jacques du Plooy het die presidentspanklere ontvang.

Junita van Zyl het verlede naweek eerste geëindig by die WP-Ope wat by Atlantis plaasgevind het. Sy is nou die nommer 1 damesskut in die land en die SWD-damesspan het ook eerste in die kompetisie geëindig.

Daar was ook verskeie sportskiet-kompetisies aangebied gedurende die jaar.

           

Skietbaan:

‘n Wal is aan die regterkant van die Wouter De Vosskietbaan aangebring en die damwal is verhoog, nie om meer water op te dam nie, maar wel om die heining te beskerm teen dwaalkoeëls.  Daar is ook ‘n handwapenbaan aangebring om handwapen-entoesiaste die geleentheid te bied om op hulle eie te skiet. Lede word weereens versoek om nie na klippe of enige vreemde voorwerpe teiken te skiet nie. Bring asb. u eie teikens saam en vat dit weer saam met u huis toe. Die vullisdromme wat by die skietpunt  geplaas is, is daar vir die doel om leë koëldrankhouers ens. in te plaas maar definitief nie u huisafval soos bv. stukkende teëls of u maand of jaar se leë wynbottels nie.  Daar bestaan nie ‘n vullisverwyderings diens nie. Ek is ongelukkig die persoon wat dit moet doen. (Ek kan ook seker nie kla nie, want ek verdien ‘n fantastiese salaris by SJB)

Senior Opleiding:

 • Wat senior opleiding betref was daar drie CHASA kursusse aangebied wat deur 56 studente bygewoon was.
 • Een herlaaikursus was aangebied deur Martel Jacobs en die aantal studente was 28. Flip sal ‘n goeie taxi-eienaar uitmaak, hy laai net in.
 • ‘n Handwapenkursus is op die Wouter De Vosskietbaan aangebied wat deur 12 skuts bygewoon was.

Junior Opleiding:

 • Een veldskool was aangebied en 36 kinders het dit bygewoon.
 • ‘n Skietkliniek vir juniors was op die Wouter De Vosskietbaan aangebied en die getalle moes beperk word tot 52 kinders. 
 • Neels en sy span het 18 seuns Kalahari toe gevat om ‘n winterskool daar aan te bied. Fermi, wat by Neels die portfeulje van junior opleiding oorgeneem het kon ongelukkig nie saamgegaan het nie a.g.v. van sy “swak beplanning”. Daar het gedurende daardie tyd ‘n pienkvoet sy opwagting gemaak.

Natuurbewaring:

Johan Potgieter is die man wat in beheer van die portefeulje natuurbewaring is en wat hom goed van sy taak kwyt.  Hy het die projek gedryf vir die bestryding van die Mallard-eende by Mosselbaai se rioolplaas. Natuurbewaring het nou onlangs SJB in kennis gestel dat dit nie meer nodig is om die permit te hernu nie want hulle merk nie meer die eende op nie.

Rekreasie:

 • ‘n Natuurnaweek is op die plaas van Neels Meyer aangebied waar Louis Jordaan die mense ingelig het oor die ekologie van ons kusriviere. Die naweek is deur 27 persone bygewoon.
 • Die 25ste bestaansjaar van SJB was ‘n swiergeleentheid wat by die King George Hotel in George aangebied was. Prof. Kobus v/d Waldt van RSG faam was die gasspreker en gaste het aan sy lippe gehang. Johan Kapp, voorsitter van CHASA het ‘n praatjie gelewer en ook ‘n toekenning aan Ludolf Swanevelder oorhandig vir sy onbaatsigtige diens wat hy deur die jare aan Chasa gelewer het.  Ek wil van die geleentheid gebruik maak om Jannie Swanepoel en Flip Coetzee te bedank vir die reël van die geleentheid. Julle het julle goed gekwyt van julle taak.
 1. FINANSIËLE VERSLAG

Die finansiële verslag word deur Wynand Fourie voorgelê en goedgekeur.

Voorsteller: Hennie Bester

Sekondant:  Johan Fourie

Johan Fourie versoek dat hy toegelaat word om SJB se bestuur te bedank vir hul goeie en ontbaatsugtige diens wat hulle verrig en wat nie ongesiens verbygaan nie.

 1. MOSIES

Die mosies soos voorgestel deur die bestuur van 2017 word voorgelees aan die vergadering:

“Magte van Bestuur” soos beskryf in 8.11 van die grondwet.

Huidig:

Dag-tot-dag bestuursbesluite kan geneem word deur ‘n dagbestuur wat kan bestaan uit die President, Voorsitter en Hoofbestuurder.

Verander na:

Dag-tot-dag bestuursbesluite kan geneem word deur ‘n dagbestuur wat kan bestaan uit die President, Voorsitter en Hoofbestuurder en Sekretaris.

Die gewysigde mosie word goedgekeur

Voorsteller: Jan Nieuwoudt

Sekondant: Neels Meyer

 1. VERKIESING VAN PRESIDENT

Louis Welman word verkies tot president.

 1. VERKIESING VAN BESTUUR

Die volgende persone word tot die bestuur van 2018 verkies nl:

Wynand Fourie, Christo Engelbrecht, Flip Coetzee, Johan Potgieter, Fermi Meyer, George Butler, Jannie Swanepoel, Joseph Steyn, Mias Fourie, Frans Viviers, Natie Fourie, Niaan Fourie en Reenen Potgieter.

10.  TROFEȄ

NAAM VAN TROFEE

WENNER

PETRU TERBLANCHE TROFEE : BESTE JUNIOR

SYBRAND VAN DYK

WIID/OBERHOLZER SKILD : BESTE TROFEE

HUGO MOOLMAN

DELI SPICES TROFEE : SENIOR SKUT

JACQUES DU PLOOY

MEYER VAN RENSBURG TROFEE : BESTE JUNIOR : SKIETDAE

LERAS VAN ZYL

JOHAN NEL WISSEL TROFEE : CHASA OPLEIDING : BESTE PRESTASIE

RENIER PUTTER

SAREL JACOBSZ TROFEE : BESTE BESTUURSLID

FLIP COETZEE

WYNAND FOURIE TROFEE : BESTE BOSBOK

JANNIE HOUGH

BURGER WISSELTROFEE : VOORTREFLIKE PRESTASIE

JACO BRINK

 

CHASA INTERVERENIGING SKIETKOMPETISIE TROFEE                    Jacques du Plooy ontvang namens die mansspan

CHASA INTERVERENIGING SKIETKOMPETISIE JUNIOR TROFEE       Leras van Zyl ontvang namens die juniors

11.  TOEKENNINGS

Spesiale toekennings aan:

 • Neels Meyer: Vir jare van getroue diens op bestuur van SJB in verskillende portefeuljes en sy toewyding vir junior opleiding.
 • Arthur Lilford:  For his remarkable dedication towards the task of planning shooting activities and the execution thereof.
 • Naudé Viljoen ontvang ‘n ere-lid toekenning.

12.  BEDANKINGS EN AFSLUITING

Die president bedank alle lede vir hulle teenwoordigheid en almal wat bydra tot die sukses van die vereniging.


Nominasie  --- SJB Bestuur ----- 2019

                        VERKIESING VAN PRESIDENT

           

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………

VERKIESING VAN BESTUURSLEDE

 1. …………………………………………………….

 1. …………………………………………………….

 1. …………………………………………………….

 1. …………………………………………………….

 1. …………………………………………………….

 1. …………………………………………………….

 1. …………………………………………………….

 1. …………………………………………………….

 1. …………………………………………………….

 1. …………………………………………………….

 1. …………………………………………………….

L.W. Indien u iemand nomineer moet u vooraf met die persoon bevestig dat hy

         die nominasie aanvaar en dat hy by die vergadering teenwoordig sal wees.

 

Lidnommer………………………………  Handtekening………………………….

Nominasies moet die voorsitter bereik voor of op 1 November 2018.

Wynand Fourie :  Sel no : 083 306 2498                                     E-pos: fouriew.wynand@gmail.com
Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World