Print

Bevoegheidsertifikaat

20-Sep-2010

BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT

By vuurwapeneienaars wie se bevoegdheidsertifikate verval, ontstaan die vraag, wat moet nou gedoen word? Die wetlike bepaling is dat indien u bevoegdheidsertifikaat na 5 jaar verval, ‘n nuwe aansoek vir die hernuwing 90 dae voor die vervaldatum by die aangewese vuurwapenbeampte gedoen word.

Ongelukkig moet sekere vuurwapeneienaars ‘n addisionele kursus deurloop om te kwalifiseer sodat hulle kan aansoek doen vir die uitreiking van ‘n nuwe bevoegdheidsertifikaat.

Diegene wat slegs’n teoretiese Kennis van die Wet, (Wet 60/2000) kursus deurloop het en ‘n sertifikaat ontvang het waarop daar NIE ‘n eenheidstandaard nommer aangetoon is nie, sorteer onder hierdie groep. Hierdie persone sal ‘n addisionele kursus moet deurloop wat ‘n gedeelte vam die Strafproses Wet en praktiese skiet behels.

Indien u die teoretiese gedeelte van die kursus sowel as die praktiese gedeelte gedoen het en wel in besit is van ‘n sertifikaat waarop die eenheidstaandaard nommer as 10748, 10749, 10751, 10752 aangetoon word, maar daar word nie ‘n eenheidstaandaard nommer op u kennis van die Wet Sertifikaat aangetoon nie, moet u slegs die diensverskaffer (assessor) kontak vir die uitreiking van die nodige kennis van die Wet sertifikaat waarop ‘n eenheidstandaard aangetoon word.

Persone wie slegs die teoretiese kennis van die Wet, kursus deurloop het en op wie se sertifikate die eenheidstandaard nommer 117705 verskyn, sal moontlik ook ‘n addisionele kursus, wat ‘n gedeelte van die strafproses en praktiese skiet insluit, moet deurloop.

Diegene wat ‘n kursus deurloop het waarop die volgende eenheidstaard nommers op hul sertifikate verskyn: 117705, 119649,119650,119651, 119652 is vrygestel van enige verdere kursus.

Persone wie die eerste keer ‘n vuurwapen aanskaf moet ‘n volledige kurus, wat die kennis van die Wet en praktiese skiettoets behels, deurloop.

Hierdie is die inligting tot my beskikking op 31/08/2010.

Indien u egter onseker is wat u moet doen as u bevoegdheidsertifikaat verval, kan ondervermelde gekontak word vir die nodige inligting en advies.

James van der Linde 082 380 1894 of 044 698 1776

Opgestel deur: James van der LindeComment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World