Print

Gebruik van skietbane onder beheer van SJB

26-Jun-2014

GEBRUIK VAN SKIETBANE ONDER BEHEER VAN SJB

Die Vereniging het tans twee skietbane, nl. Wouter de Vos Skietbaan en Komdt. Frans Joubert Skietbaan  vir gerief van lede geregistreer en is ook in die proses om die bane te akkrediteer.

Die gebruik van die bane hou bepaalde aanspreeklikheid risiko’s in vir SJB as regspersoon en as huurder van die persele.

Die Vereniging wat ingevolge Regulasie 2 van die Regulasies uitgevaardig ingevolge die Wet op die Beheer van Vuurwapens 2000 ( Wet 60 van 2000) geakkrediteer is moet voldoen aan alle vereistes van die genoemde wet asook aan die Vereniging se grondwet.

Die Vereniging het die verantwoordelikheid om alle redelike stappe te neem om sy lede se veiligheid te verseker wanneer die fasiliteite gebruik word. Ten einde aan hierdie streng verpligting te kan voldoen het die Vereniging ‘n grondwet wat ingevolge regulasie 2 (8) (e) van Hoofstuk 2 van bogenoemde regulasies tydens akkreditasie aan die Registrateur van Vuurwapens voorgelê was. Hieruit volg dit dan dat die Vereniging deur middel van die dissiplinêre kode beheer oor die gedrag van sy lede het .

Ingevolge Paragraaf 10 van die Vereniging se grondwet word die Vereniging deur lede gevrywaar wanneer skietbane benut word, maar dit is onlosmaaklik deel van die beginsel dat ;

Lede van die Vereniging almal kennis het van die Gedragsreëls en etiese kode van die Vereniging waaruit die verpligting ontstaan om alle reëls ( skietbaanreëls ingesluit ) nougeset na te kom.

Die Vereniging kan ten opsigte van sy lede steun op bogenoemde feit, wat nie in die geval van nie-lede geld nie. In teendeel, die vereniging het geen beheer oor die gedrag van nie-lede nie.

Daar bestaan ook geen verpligting op lede om verantwoordelikheid te aanvaar vir die gedrag van ‘n ander persoon nie.  

Veantwoordelikheid en aanspreeklikheid kan nie gedelegeer word nie en daarom sal die Vereniging mede aanspreeklik gehou kon word vir die nalatige of kwaadwillige optrede van nie-lede op skietbane.

Dit is teen hierdie agtergrond dat besoekende skuts slegs op skietbane van SJB toegelaat word tydens georganiseerde skietdae waar die baan onder beheer van ‘n opgeleide baanoffisier is en daar seker gemaak word dat daar in alle opsigte aan die gestelde standaarde voldoen word.

Die verpligting om lewe en eiendom te beskerm is egter nie slegs gekoppel aan siviele aanspreeklikheid nie.

Elke lisensiehouer wat ‘n vuurwapen besit, ongeag die artikel ingevolge waarvan die lisensie toegestaan is, bevat almal dieselfde vereiste naamlik : Die wapen mag slegs gebruik word waar dit wettig en veilig is. ( Artikels 12 tot 16 Wet 60 van 2000)

Artikel 120 (3) van die Vuurwapenwet soos aangehaal, skep ook ‘n oortreding indien ‘n  vuurwapen op ‘n wyse hanteer word waardeur iemand beseer word, eiendom beskadig word of wat rederlikerwys tot sodanige besering of beskadiging kan lei.

In die geval van ‘n lid van SJB sal sodanige nalatige optrede ook aanleiding kan gee tot dissiplinêre stappe.

Registrasie en akkreditasie van skietbane  is  onderhewig  aan reëls en regulasies soos deur die NRCS bepaal. Alle voorgeskrewe kennisgewings en waarskuwingstekens  is op die skietbane aangebring  en tydens inspeksie het die genoemde skietbane voldoen aan alle vereistes.

Inspeksies gaan in die toekoms op ‘n gereelde basis plaasvind. Daar rus nou ‘n verantwoordelikheid op die Vereniging en AL sy lede om toe te sien dat die skietbane voortdurend op standaard  is, anders loop ons gevaar  dat dit gesluit word. Respekteer dus kennisgewings en waarskuwingstekens en moet dit onder geen omstandighede verskuif of verwyder nie.

Lede word ernstig versoek om  ALLE reëls te gehoorsaam en alle ongeruimdhede onmiddellik aan te meld.

Geniet en waardeer.

Kontaknommers:  Kantoorure: 044 6952319

                                 Na-ure:         0833062498 /  0828248603

 Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World