Print

Interne Omsendbrief 8 / 2012

18-Jul-2012
5 Julie 2012

Interne Omsendbrief 8 / 2012

ONDERWERP:  TOEGEWYDE SPORTSKUT STATUS

Dringend
Aan:  Lidverenigings

CHASA AKKREDITASIE AS ‘N SPORTSKIET VERENIGING GOEDGEKEUR


1. Inleiding:
Tydens ’n Raadsvergadering gehou op 27 Februarie 2009 is kennis geneem dat SASSF (South African Shooting Sport Federation) se grondwet gewysig is om voorsiening te maak dat Chasa by SASSF kan affilieer as ’n Sportskiet belangegroep, weens die feit dat baie lidverenigings se lede aan skietkompetisies gedurende die jag af-seisoen deelneem.

Gedurende 2009 het die Chasa Raad twee posliga skietkompetisies ingestel, te wete die posligaskiet vir jaggewere en die posligaskiet vir .22 gewere, om sportskiet by lede van lidverenigings te bevorder. Chasa het sedertdien by SASSF as ’n “non-high performance discipline shooting association” geaffilieer en lede wat ’n lid wou word van SASSF het gedurende die afgelope 3 jaar aangesluit. ’n Endossement is aan hierdie lede uitgereik as bewys van lidmaatskap.

2. Toegewyde Sportskut Status:
Ten einde Toegewyde Sportskut Status te kon toeken aan lede wat daarvoor aansoek wou doen, het die Raad besluit dat Chasa as Sportskiet Vereniging by die Sentrale Vuurwapen Register moet akkrediteer. Chasa se aansoek om Akkreditasie as ’n Sportskiet Vereniging is op 24 Mei 2012 goedgekeur.  Dit het tot gevolg dat lede wat tans ’n lid by SASSF is, nou aansoek kan doen vir Toegewyde Sportskut Status.

3. Reëls om Toegewyde Sportskut Status te Bekom:
Ten einde Toegewyde Sportskut Status te bekom sal die volgende reëls van toepassing wees:
3.1 ’n Persoon moet die Chasa Kursus geslaag het en ’n lid van SASSF wees. (Die Chasa Kursus word reeds as opleidingsmateriaal aanvaar deur die Sentrale Vuurwapen Register ten einde Toegewyde Jagter Status te bekom);
3.2 ’n Persoon moet jaarliks aan twee posliga kompetisies deelneem en sy / haar tellings by sy / haar vereniging indien;
3.3 ’n Persoon moet sy / haar jaarlikse ledegelde in stand hou en ’n eerbare lid van sy / haar vereniging wees.

4. Prosedures:
4.1 ’n Aansoekvorm vir Toegewyde Sportskut Status moet deur ’n lid ingevul word en aan die Bestuur van sy Lidvereniging voorgelê word vir goedkeuring. (Voorbeeld aangeheg).
4.2 Die voltooide aansoekvorm, geteken deur die verantwoordelik beampte by die Lidvereniging, word aan die Chasa kantoor gepos.
4.3 Die Chasa kantoor ken ’n sertifikaatnommer toe en reik die Toegewyde Sportskut Status sertifikaat uit en pos dit aan die betrokke lidvereniging.
4.4 Die Chasa kantoor hou ’n databasis van alle aansoekvorms en uitgereikte sertifikate vir inspeksie doeleindes deur die SAPS op rekord en lê ’n jaarlikse verslag voor aan die Sentrale Vuurwapen Register, soos in die geval van Toegewyde Jagter Status verslae.
4.5 ’n Eenmalige administrasiefooi van R 60.00, posgeld uitgesluit, vir die sertifikaat vir huidige lede sal gehef word om kantoor uitgawes te dek. 
4.6 Indien nuwe lede wil aansluit om Toegewyde Sportskut Status te verkry is ‘n lidskap fooi van R 65.00 vir SASSF plus die eenmalige fooi van R 60.00 plus posgeld betaalbaar.  Juniors betaal R 15.00 vir SASSF.

5. Afsluiting:
Let daarop dat die Akkreditasie van Chasa as Sportskiet Vereniging vereis dat lede slegs die Toegewyde Sportskut Status kan bekom as hulle die Chasa Kursus suksesvol afgelê het.

Ons vertrou dat u dit so in orde sal vind en ontvang graag u lede se aansoekvorms vir Toegewyde Sportskut Status.

Vriendelike Jagters Groete,Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World