Print

KENNISGEWING ALGEMENE JAARVERGADERING

25-Oct-2016

KENNISGEWING VAN DIE 25STE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE SUID-KAAP JAGTERS-EN BEWARINGSVERENIGING

 OP SATERDAG 5 NOVEMBER 2016

 OM 10:00

Roete na Emmaüs

Vanaf Oudtshoorn:

Vanaf die sirkel in Yorkstraat, ry in die rigting van Knysna (Knysnaweg), draai regs in Memoriumstraat.

 Emmaüs is 100m aan op die linkerkant.

 

Vanaf Knysna:

Volg Knysnaweg in die rigting van George. Ry oor die spoorwegbrug, draai links by eerste stel robotte (Memoriumstraat). Emmaüs is 100m aan op die linkerkant.

 

GPS ko-ordinate:

S 33˚57.745’

E022˚28.145’

 

      TE EMMAÜS – GEORGE

AGENDA                                         

  JAARVERGADERING

 1. Verwelkoming : President
 2. Opening  
 3. Presidentsboodskap
 4. Bevestiging van 2015 notule en sake voortspruitend uit notule
 5. Jaarverslag
 6. Finansiële verslag en goedkeuring
 7. Mosies (addendum tot punt 5.3 en 10.4 van die Grondwet)
 8. Verkiesing van President
 9. Verkiesing van Bestuur
 10. Trofeë
 11. Toekennings
 12. Bedankings en afsluiting

 

Addisionele agendapunte en mosies moet die voorsitter voor 2 November 2016 bereik.

Sien aangehegte vorms vir verkiesing van President en Bestuur.

FINANSIëLE STATE SAL VANAF 3 November 2016 by die kantoor ter insae  wees.

 

NB:  LEDEGELD VIR 2017: R520.00

Aktiwiteitskaarte vir toegewyde status moet die SJB kantoor bereik voor of op

 31 Oktober 2016

Per Faks:  086 606 5069 of E-Pos: info@suidkaapjagters.co.za

VERVERSINGS SAL BESKIKBAAR WEES NA AFLOOP VAN VERGADERING


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World