Print

Kennisgewing van die 20ste Jaarvergadering

21-Oct-2011

Datum: 5 November 2011

Plek: Pine Lodge - George

Tyd: 10:00

Roete na Pine Lodge:

Neem Knysna weg – op pad na die Garden Route Mall, draai links af by robot net na Pick ‘n Pay sentrum – nl. Saasveldweg Pine Lodge op die hoek aan jou regterkant.

Vanaf Knysna:

Draai regs by robot in Saasveldweg, net na Bell’s Golf Academy, Pine Lodge op die hoek aan jou regterkant

Agenda Jaarvergadering

 • Verwelkoming: President
 • Opening: Ds. Floors Meyer
 • Presidentsboodskap
 • Bevestiging van 2010 notule en sake uit notule
 • Vasstelling van agendapunte
 • Jaarverslag
 • Finansiële verslag en goedkeuring
 • Mosies
 • Verkiesing van President
 • Verkiesing van Bestuur
 • Trofeë
 • Joernaal: Ludolph Swanevelder
 • Toekennings                                            
 • Bedankings en afsluiting

Addissionele agendapunte en mosies moet die voorsitter voor 31 Oktober bereik

Sien aangehegte vorms vir verkiesing van President en Bestuur.

FINANSIëLE STATE SAL VANAF 31 Oktober by die kantoor ter insae beskikbaar wees.

NB: Ledegeld vir 2012 is R350

Toegewyde Status lede stuur aktiwiteitskaarte voor 31 Oktober na kantoor - Faks: 086 606 5069

VERVERSINGS EN KONTANTKROEG BESKIKBAAR NA VERGADERINGComment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World