Print

Kennisgewing van die 21ste AJV van die Suid-Kaap Jagters- en Bewaringsvereniging

12-Oct-2012

Op Saterdag 3 November 2012
om 10:00
te Pine Lodge - George

Roete na Pine Lodge

Vanaf George:
Neem Knysnaweg in die rigting van die Garden Route Mall; verby Pick ‘n Pay sentrum; draai links in  Saasveldweg. Pine Lodge is geleë op regterkant.

Vanaf Knysna:
Draai regs by robot in Saasveldweg, net na Bells’s Golf Academy, Pine Lodge op regterkant.

Agenda Jaarvergadering

1. Verwelkoming: President
2. Opening: Ds. Floors Meyer
3. Presidentsboodskap
4. Bevestiging van 2011 notule en sake voortspruitend uit notule
5. Vasstelling van agendapunte
6. SPREKER: Retief Cilliers NMMU
7. Jaarverslag
8. Finansiële verslag en goedkeuring
9. Mosies
10. Verkiesing van President
11. Verkiesing van Bestuur
12. Trofeë
13. Toekennings
14. Bedankings en afsluiting

Addisionele agendapunte en mosies moet die voorsitter voor 31 Oktober 2012 bereik. Sien aangehegte vorms vir verkiesing van President en Bestuur.

FINANSIËLE STATE SAL VANAF 31 Oktober 2012 by die kantoor ter insae  wees.

NB:  LEDEGELD VIR 2013: R370.00
Aktiwiteitskaarte vir toegewyde status moet die SJB kantoor bereik voor of op 31 Oktober 2012  Per Faks: 086 606 5069 of E-Pos: info@suidkaapjagters.co.za

Erkenning van ontvangs van kaarte sal gedoen word.

Verversings en Kontantkroeg beskikbaar na afloop van vergadering

Klik hier om Nominasie vorm af te laai 


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World