Print

LOOPVERVANGINGS

26-Jul-2017DEKBRIEF EN VRAELYS

LOOPVERVANGINGS VIR GEWONE EN PASMAAK GEWERE

CHASA het kennis geneem dat sedert die sluiting van die proefhuis, die Sentrale Vuurwapen Register nie meer ‘n proses het waarvolgens aansoeke om loopvervangings en/of kaliber veranderings hanteer word nie.

Dit wil ook voorkom asof die aangeleentheid ook besig is om onredelike druk op ons paar oorblywende geweersmede te plaas en is daar op die CHASA Raadsvergadering besluit om ‘n opname by die lidverenigings te doen om meer volledige die besonderhede van onafgehandelde loopvervangings/kaliber veranderings te bekom.

Lidverenigings word dus dringend versoek om hierdie vraelys aan hul lede te versprei met die spesifieke versoek dat waar lede aansoek gedoen het om ‘n loopvervanging en/of kaliber verandering en sodanige aansoek nog uitstaande is die aangehegte vraelys so volledig moontlik te voltooi en aan CHASA se Kantoor terug te stuur teen 21 Augustus 2017.

                                                                       

 

COVERING LETTER

BARREL CHANGES FOR NORMAL AND CUSTOM MADE RIFLES

CHASA has noted that since the closure of the section dealing with barrel changes the CFR now has no process in place which can deal with applications for barrel changes /or calibre changes.

                                                                                                                                                …/2

-2-

It has come to our notice that this situation has reach a stage where unreasonable pressure has been placed on the few remaining Gunsmiths. The CHASA Board subsequently resolved that a survey be conducted through member associations to obtain more detailed information of barrel and calibre changes which are outstanding or not yet completed.                                                

Member associations are thus urgently requested to circulate the attached questionnaire to their members with a specific request to answer all the questions as far as possible and to return it to CHASA Office by 21 August 2017.

 1. Lidvereniging Naam/ Association Name:

………………………………………………………………………………………………

 1. Volle naam en van/ Full name and surname:

……………………………………………………………………………………………..

 1. Identiteitsnommer/ Identity Number:

 1. Epos adres/ E-mail adres:

…………………………………………………………………………….

 1. Kontaknommer/ Contact number:

SEL/CELL:

 1. Naam, adres en kontakbesonderhede van wapensmid wat die loopvervanging en/of kaliber verander gedoen het en/of nog moet doen/Name, address and contact details of the Gunsmith who did the barrel change / or are in the process of completing the job.:

…………………………………………………………………………………………..

…/3

-3-

            Wapensmid se FAR Nommer/ Gunsmith FAR Number:

            ……………………………………………………………………………………………

           

SEL/CELL:

TEL KANTOOR:

TEL OFFICE:

 1. Wanneer is die SAPS 531 Vorm – “Versoek om vuurwapen te verander deur wapensmid” by die u plaaslike DFO/SAPD kantore ingedien?/ When was the SAPS 531 form  “Request to alter firearm by a Gunsmith” handed in at your local DFO /SAPS Offices?

………./………/20 ..…..

(dd/mm/yy)

 1. Het u magtiging verkry om voort te gaan met die voorgestelde vuurwapen veranderings?/ Did you get approval to continue with the proposed changes to the firearm?

JA/YES

NEE/NO

 1. Wanneer is die magtiging vir die voorgestelde vuurwapen veranderings verkry?/ When was the approval granted to continue with the proposed changes to the firearm?

………./………/20 ..…..

(dd/mm/yy)

 1. Is daar volledig aan die bepalings van die magtiging voldoen? / Has the terms of the approval been carried out strictly?

JA/YES

NEE/NO

…/4

-4-

 1. Is die nodige loopvervanging kaliber verandering reeds gedoen en voltooi?/ Has the barrel caliber change been done and completed?

JA/YES

NEE/NO

 

 1. Is die nodige SAPS 521(g) –“Kennisgewing van verkeerde inligting” voltooi en ingedien?/ Has the required SAPS 521(g) form “Notification of incorrect information” been completed and submitted?

JA/YES

NEE/NO

 1. Polisiestasie waar SAPS 521(g) ingedien is/Police station where the SAPS 521(g) has been handed in:

……………………………………………………………………………………….

 1. Provinsie/Streekskantoor  waar SAPS 521(g) ingedien is:/ Province / Regional Office where the SAPS 521(g) has been handed in:

……………………………………………………………………………………….

 1. Maak en kaliber van bestaande vuurwapen wat se loop vervang en/of kaliber verander is of verander moet word:/Make and calibre of the present firearm which barrel must be replaced and/or if calibres has been changed or must be changed:

MAAK/MAKE: …………………………………………………………………………….

 1. Maak en reeksnommer van die vuurwapen wat verander is of verander moet word:/ Make and serial number of the firearm that has been changed or must be changed:

MAAK/MAKE: …………………………………………………………………………..

           

…/5

-5-

 1. Maak en reeksnommer van nuwe loop.:/ Make and serial number of the new barrel.:

MAAK/MAKE: …………………………………………………………………………..

           

 1. Nuwe kaliber wat verander is of verander moet word: /New calibre which has been changed / or must be changed:

 1. Wanneer is die SAPS 521 (g) ingedien?/ When was the SAPS 521(g) been handed in?

……../……/20…..

(dd/mm/yy)

 1. Welke dokumente het u saam met die SAPS 521(g) ingedien?/ Which documents have you submitted with the SAPS 521(g) form?

a)……………………………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………………………..

c)…………………………………………………………………………………………..

d)…………………………………………………………………………………………..

e)…………………………………………………………………………………………..

f)……………………………………………………………………………………………

g)……………………………………………………………………………………………

…/6

-6-

 1. Wat se terugvoering het u van die Sentrale Vuurwapen Register ontvang?/ What feedback have you received from the CFR?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 1. Wat se navrae het u en/of die wapensmid self gedoen insake vordering. Waar nodig verwys na skriftelike navrae alleenlik bv. skrywes, eposte, fakse:/ What personal enquiries have you/ and or Gunsmith done regarding progress made where necessary. Refer to written enquiries only e.g. letters, e-mail, faxes:

a)……………………………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………………………..

c)…………………………………………………………………………………………..

d)…………………………………………………………………………………………..

e)…………………………………………………………………………………………..

f)……………………………………………………………………………………………
Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World