Print

Persverklaring - CHASA kies nuwe Dagbestuur

17-Sep-2012
15 September 2012

Persverklaring -  CHASA kies nuwe  Dagbestuur

Tydens die CHASA Raadsvergadering wat op 8 September plaasgevind het, is ‘n nuwe voorsitter, onder-voorsitter en sekretaris verkies. Stephen Palos, die onder-voorsitter van die afgelope 3 jaar is as voorsitter verkies. Elmo Scheffer is as die nuwe onder-voositter verkies en Matt Relihan as sekretais, Dr Gary Bauer is steeds die CHASA president. Die verkiesing van nuwe lede is genoodsaak omdat die sittende voorsitter (Pieter van Niekerk) en sekretaris (John Harris) nie weer verkiesbaar was nie.

Palos sê sy fokus sal wees om :
  • die konfederasie se voortgesette groei te verseker deur lidverenigings te bemagtig om hulle lidgetalle uit te brei,
  • die verdere ontwikkeling van jaggeleenthede en jagbestemmings na te streef,
  • te verseker dat die jag meer onder die publiek bevorder word as ‘n Suid Afrikaanse kultuur en leefwyse en nie soos dit tans beoordeel word deur anti-jagorganisasies nie.
Matt Relihan is sedert Februarie 2011 uitvoerende beampte van Kaapjag. Hy is in die destydse Rhodesië gebore, maar woon sedert 1968 in Suid-Afrika. Ná hy by Sanlam as Senior Kantoorbestuurder werksaam was en daarna sy eie groothandelonderneming in Malmesbury bedryf het, het hy van November 2005 tot 2011 sy eie vuurwapenwinkel en jagonderneming vanuit Malmesbury bedryf. Sy belangstelling is jag en vuurwapens, en sy sport is kleiteikenskiet.

Elmo Scheffer is tans Onder Voorsitter van Kaapjag, waar hy in 1996 aangesluit het en sedert 1997 in die bestuur dien, afwisselend as ondervoorsitter en voorsitter. Hy is ʼn gebore Kapenaar, en vroeër betrokke by ʼn vervoermaatskappy, by die ontwikkeling van inligtingstelsels en by die Altech-groep as projek-kantoorbestuurder. Sedert hy sy eerste bok op 23 gejag het, het hy ʼn passie vir jag, wild en bewaring ontwikkel. “My doelwit is om ʼn bydrae te maak om jag in die toekoms te kan verseker en toe te sien dat dit aan ons jeug oorgedra word.” Hy probeer soveel moontlik jag, ook met sy boog.

“Die Jagterskonfederasie het ‘n lang en trotse geskiedenis en daarom kan my verantwoordelikheid nie ligtelik opgeneem word nie. Die bal is vir my aangegee en ek is van plan om my beste te lewer vir die organisasie. Ek sien daarna uit om met my twee nuwe Dagbestuurlede, Elmo en Matt saam te werk. Ek het reeds die vooreg gehad om met Gary Bauer, President vir die afgelope vier jaar saam te werk en sal steeds staatmaak op sy voortgesette teenwoordigheid en insette op die Dagbestuur “ – het Palos gesê.

Uitgereik deur CHASA Kantoor

15 September 2012

Press Release – CHASA  Elects New Exco

During a Board meeting held on 8 September 2012 a new Chair, Vice Chair and Secretary were elected to take CHASA forward for the next few years. Stephen Palos, the Vice Chair for the past three years has been elected as Chairman. Elmo Scheffer has been elected as the new Vice Chair and Matt Relihan as the Secretary. Dr Gary Bauer still occupy the postition of President of CHASA. The election of new office bearers became necessary in view of the fact that the former Chair (Pieter van Niekerk) and Secretary (John Harris) did not make themselves available for re-election.

Palos says his focus will be:
  • to ensure the confederation’s continued growth by further enabling its existing associations and growing its footprint; 
  • the further development of hunting opportunities and an expanded hunting habitat; 
  • ensuring that hunting becomes ever more a normal part of the South African culture and way of life and is not regarded by non-participants in a negative light.
Matt Relihan has been the CEO for Cape Hunt since Febr 2011. He was born in the former Rhodesia, but has lived in South Africa since 1968. After being a Senior Office manager with Sanlam he managed his own wholesale business in Malmesbury and from November 2005 to 2011 he managed his own gunshop and hunting enterprise in Malmesbury. His hobbies are hunting, firearms and clay target shooting.

Elmo Scheffer is currently Vice Chair of Cape Hunt which he joined some years ago. He has served in various capacities as Vice Chair and Chairman. He was initially involved a transport company in developing information systems and also with the Altech group as project manager. Since he shot his first buck at the age of 23, Elmo developed a passion for hunting, wildlife and conservation. “ My aim is to make a contribution to promote the freedom to hunt and to ensure that this culture is carried forward to the younger generation”  he said. He likes to hunt as much as possible and is also a keen bow hunter.

“The Hunters Confederation has a long and proud history and it is a responsibility not to be taken lightly. The ball has been passed to me and I intend to give of my best. I am looking forward to working with the two new EXCO members, Elmo Scheffer and Matt Relihan. I have already had the pleasure and huge benefit of working with our president Gary Bauer these past four years and take much comfort from his continued presence on the EXCO” says Palos

Issued by CHASA Office


L na R  Matt Relihan (Sekretaris), Elmo Scheffer (Onder Voorsitter), 
Stephen Palos (Voorsitter) en Dr Gary Bauer (President)


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World