Print

Suid-Kaap Jagters en Bewaringsvereniging vereistes vir die registrasie van Trofee en Trofee Register

21-Sep-2010
Datum opgedateer:  5 Jan. 2009.

Algemene Vereistes

 1. Inskrywings vir meetdoeleindes beloop R20 per trofee en die amptelike inskrywingsvorms sal by die S.J.B. tafel beskikbaar wees en moet volledig en in drukskrif  voltooi en deur die jagter geteken word.
 2. Indien `n persoon nie teenwoordig kan wees om sy/haar trofeë in te skryf nie, kan hy/sy iemand magtig om dit namens hom/haar te doen en die vorm moet dan deur die gemagtigde persoon voltooi en geteken word, die volmag moet aan die inskrywingsvorm geheg en saam ingehandig word.
 3. Daar is geen uitdroog periode nie, maar trofeë moet vry van reuke en insekte wees.
 4. Trofeë wat beskadig is (bv een horing verlore of gebreek), sal kwalifiseer vir meetdoeleindes solank dit prakties meetbaar is.
 5. Natuurfratse (bv misvormde horings wat aanleiding kon gee tot onnatuurlike groei) kwalifiseer nie.
 6. In die geval van `n dispuut kan die beoordelaar na die reëls van CHASA of sy filiale verwys, maar die beoordelaar se beslissing sal finaal wees.
 7. Trofeë wat kwalifiseer vir opname in die S.A. Register sal deur S.J.B. deurgegee word vir publikasie en ook goedstaan vir die administrasie en koste daaraan verbonde.
 8. Indien `n trofee vir opname in Rowland Ward kwalifiseer, kan die nodige aansoekvorms by die S.J.B. kantoor verkry word;  S.J.B. sal die meet van die trofee reël, maar die jagter is dan verantwoordelik om die aansoek  in te dien sowel as die koste daaraan verbonde.
 9. In die geval van `n bontebok moet `n sertifikaat van of die plaaseienaar of `n natuurbewaringsinstansie saam met die inskrywingsvorm by die meters ingehandig word ter bevestiging van die egtheid daarvan.
 10. Elke trofee wat ingeskryf word, moet van `n etiket voorsien wees waarop die jagter sowel as die diersoort se naam verskyn.
 11. Trofeë moet na meting deur die eienaars verwyder word en SJB aanvaar geen verantwoordelikheid daarvoor nie.
Uitstalling
Enige trofee, rou, gemonteer of `n natuurfrats (sien punt 4 onder algemene vereistes) en vry van reuke en insekte, ongeag wie en wanneer dit gejag is, kan uitgestal word en sal op versoek (deur die voltooiïng van `n amptelike inskrywingsvorm en die betaling van die vereiste fooi) gemeet word.  

S.A.  en S.J.B.  Trofee-register
 1. Vir die opname van `n trofee in `n register moet dit voldoen aan die minimum vereiste  wat vir dié besonderse spesie geld.
 2. Vir die S.A. Register sal die inskrywing van `n lid van enige CHASA filiaal geldig wees. 
 3. Vir die S.J.B. Register is slegs inskrywings van S.J.B. lede geldig.   Enige trofee wat voldoen aan die minimum vereistes en voorheen deur `n erkende jagvereniging of `n jag verwante organisasie gemeet is, sal in die register opgeneem word mits `n gewaarmerkte afskrif van die betrokke meetsertifikaat by die meet-beampte ingedien word  
 4. Die dier moes wettig en eties deur die jagter self gejag gewees het.
 5. Die dier kon ter eniger tyd in die verlede gejag gewees het.
Registrasie van Trofeë vir S.J.B. Toekennings
 • Slegs inskrywings van S.J.B. lede is geldig en die jagter moes reeds `n lid van S.J.B. gewees het tydens die datum waarop die jag plaas gevind het. 
 • Die dier moes wettig en deur die jagter self gejag gewees het.
 • Die dier moes gedurende die huidige of die voorafgaande kalenderjaar gejag gewees het.
 • Slegs trofeë wat nog nie voorheen vir registrasie ingeskryf was nie, mag ingeskryf word.     
 • Die volgende toekennings is ter sprake:
 • Sertifikate vir die beste drie trofeë per spesie
 •  Wynand Fourie toekenning vir die beste bosbok.
 • Petru Terblanche wissel trofee vir die junior met die beste trofee, bereken volgens die punte stelsel.
 • Wiïd Oberholzer toekenning vir die senior jagter met die beste trofee, bereken volgens die punte stelsel.
 • Die Alpha Omega Joiners toekenning vir die meeste punte (die beste punte vir ten minste 2 verskillende spesies).


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World