Print

WILD & JAG TYDSKRIF

12-Feb-2016

Aan Lidverenigings / To Member Associations,

Wild en Jag is een van CHASA se Vennote in missie om ons doelwit “Vryheid om te Jag” na te streef. CHASA ontvang maandeliks twee gratis bladsye in die W&J tydskrif om nuuswaardige items te publiseer en Lidverenigings ontvang ook ‘n beurt om hulle verenigings aan die publiek in die breë te bemark. Wild en Jag is ook een van CHASA se borge by die jaarlikse Intervereniging Skietkompetisie wat ook bydra om hierdie geleentheid ‘n reuse sukses te maak. Gevolglik wil ons op u Bestuur ‘n ernstige beroep doen om W&J se versoek om samewerking en aanbod soos in die aangehegte dokumentasie uiteengesit te ondersteun en ‘n spesiale poging in hierdie verband aan te wend om nuwe intekenaars te werf.

Game and Hunt is one of CHASA’s partners in mission to achieve our aim “Freedom to Hunt”. CHASA is granted two free pages on a monthly basis in the Game and Hunt magazine to publicise newsworthy items and member associations are also granted an opportunity to market their association to the general public. G&H is also one of CHASA’s sponsors at the annual Inter Association Shooting Competition which contribute in making this event a great success. Subsequently we would like to make an urgent appeal to your Ex Co to support the request for co-operation made by Game and Hunt in the offer as outlined in the attached documents and to make  a special effort in this regard to enrol new subscribers to the magazine.

Vriendelike groete / Kind regards,

Rory O'Moore

Bestuurder / Manager

CHASA

Tel:  041-922 5600

Faks / Fax:  0866 145 354

Cell:  082 523 8201

E-pos / E-mail:  chasa@telkomsa.net


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World