Print

Leesstof en Artikels

Internet Omsendbrief No. 10

Suidkaap Jagters - Friday, January 22, 2010

CHASA
Aan: Lidverenigings
VUURWAPENBEHEERWET 60 VAN 2000

CHASA het lidverenigings die afgelope vier jaar so volledig moontlik ingelig gehou oor die status van Vuurwapenbeheerwet 60 van 2000. As lid van die Jagters-en ook die Jagters/SAPD Konsultatiewe Forum, ontmoet ons ten minste 4 keer per jaar met ander jagtersverenigings, asook met verteenwoordigers van die SAPD Sentrale Vuurwapenregister (huidiglik verteenwoordig deur Dir. Bothma, Snr-Supt Govender en Kapt. Mattheus).

Tydens die laaste vergadering gehou op 25 Maart 2009 het lede van die jagtersforum hul bekommernis teenoor die SVR uitgespreek oor die SAPD se interpretasie van die Vuurwapenwet. Volgende dringende vergadering is geskeduleer vir Dinsdag 28 April om dit verder te bespreek, maar intussen is dit noodsaaklik dat alle lede op hoogte is van die SAPD se huidige interpretasie van die Wet.

Agtergrond:

Die volgende spesifieke periodes was in die Staatskoerant afgekondig vir die hernuwing van vuurwapenlisensies:

Verjaarsdae

Afsnydatum vir aanvang van hernuwingsproses
Januarie – Maart = 31 Maart 2006
April – Junie = 31 Maart 2007
Julie – September = 31 Maart 2008
Oktober – Desember = 31 Maart 2009
SAP 523: Erkenning van Ontvangs Van Dokumentasie:

Wanneer persoon aansoek doen vir die herlisensiering van vuurwapen, is dit uiters noodsaaklik dat die SAPD bogemelde dokument aan die aansoeker verskaf. Ons beveel sterk aan dat persone wat dit nie ontvang het nie, na hul vuurwapenoffisier terugkeer en daarop aandring (selfs al is dit handgeskrewe). Die SAP 523 tesame met die ou vuurwapenlisensie, gee aan die vuurwapeneienaar geldige lisensie tot tyd en wyl die herlisensiering voltooi is.

Laat Aansoeke:

Daar was vroeër in die Staatskoerant drie redes gepubliseer waarvolgens vuurwapeneienaars “laat” kon aansoek doen, m.a.w. na hierdie gespesifiseerde tye en binne 90 dae nadat hul situasie na normaal teruggekeer het:
As hulle in die hospitaal was,;
As hulle oorsee was;
As daar iets gebeur het wat heeltemal buite die beheer was van die aansoeker en hul dus nie vir hul herlisensiering kon aansoek doen nie, soos bv. natuurramp (reëns, wind, ens) wat sou verhoed dat die polisie hulle kon help.
Belangrik: Die 90-dae grasie-typerk is net van toepassing tot en met 30 Junie 2009. Die SAPD sal alle volledige ingevulde laat aansoeke aanvaar wat vergesel word van die nodige ondersteunende dokumentasie, insluitende beëdigde verklaring oor die rede vir die laat aansoek. Ons is egter nie seker oor hoe so “laat” aansoek hanteer sal word nie.

Persone wat in die buiteland is/was tydens die hernuwingsperiode:

Die 90-dae grasietydperk en die 30 Junie 2009 afsnydatum is ook op hulle van toepassing. Daar is egter wel maniere hoe so iemand van oorsee af kan aansoek doen vir herlisensiering, maar dit kan nogal omslagtige proses wees. Die vuurwapeneienaar kan volmag aan iemand in Suid-Afrika gee om die aansoek namens hom in te handig. Die aansoeker sal dan vingerafdrukke moet laat neem by sy plaaslike ambassade en die getekende aansoek en vingerafdrukke sal dan na die persoon met die volmag in SA gekoerier moet word, wie dan die aansoek namens die persoon oorsee kan inhandig – weer eens voor 30 Junie vanjaar. Volledige inligting hieroor is beskikbaar van die SAPD en die SVR se 24-uur nommer: 012-353-6111.

Gevolge na 30 Junie indien die herlisensieringsproses nie begin is nie:

Volgens die Vuurwapen Wet 60 van 2000, is alle vuurwapens met lisensies wat onder die Ou Wet uitgereik is ongeldig indien die eienaar daarvan teen 30 Junie 2009 nog nie vir herlisensiering aansoek gedoen het nie. Iemand in besit van so wapen sal volgens die wet, wettiglik van daardie vuurwapen ontslae moet raak teen 30 Junie 2009, hetsy deur dit te verkoop aan bv. `n geweerwinkel wat dit in hul voorraad kan opneem of dan aan `n individu (maar dan sal daardie persoon lisensie moet kan kry voor 30 Junie); of
deur dit te laat deaktiveer ; of om dit by die polisie in te handig vir vernietiging.

“Nuwe” lisensie aansoeke en bergingspermitte:

Waar iemand vuurwapen aan iemand anders verkoop het en die nuwe lisensies nog nie uitgereik is nie, is die wapen op 1 Julie 2009 nie wettig gelisensieerde vuurwapen nie en mag die vorige en/of die nuwe vuurwapeneienaar nie sodanige wapens in hul besit hê na 30 Junie 2009 nie. Die SVR het ons meegedeel dat die wapens teen 30 Junie by die plaaslike polisiekantoor ingedien moet word vir veilige bewaring tot tyd en wyl die nuwe lisensie uitgereik word. Sou die lisensie aansoek of waar nodig die appel onsuksesvol wees, sal die wapen outomaties verbeurd verklaar word aan die Staat. Volgens die SVR is alle bergingspermitte vir vuurwapens waarvoor daar nie `n geldige nuwe lisensie uitgereik is of waarvoor hernuwingsaansoek nie ingedien is nie, ongeldig op 1 Julie 2009, aangesien daar nie geldige dokument vir `n “ongeldige vuurwapen” kan bestaan nie.

Wat is die moontlike gevolge dus op 1 Julie 2009?

Die SVR is oortuig daarvan dat volgens die Wet, die Polisie die reg sal hê om strafregtelik teen eienaars van sodanige “onwettige” vuurwapens op te tree vanaf 1 Julie 2009, wat boetes en/of tronkstraf tot gevolg kan hê.
Vriendelike Jagtersgroete

Adri Kitshoff
Onder Voorsitter van CHASA en die Jagtersforum

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World